Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 23 Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan; O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. { (Galatians 6:5), What is the "sin that leads to death"? The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To those who are elect exiles of a the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 according to b the foreknowledge of God the Father, c in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and d for sprinkling with his blood: May e grace and f peace be multiplied to you. 2 O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo. 1 Peter 2:24 24 • 2 Votes, 1 Peter 2:9 Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga panginoon; hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: Sign Up or Login, WhereforeG3767 laying asideG659 allG3956 malice,G2549 andG2532 allG3956 guile,G1388 andG2532 hypocrisies,G5272 andG2532 envies,G5355 andG2532 allG3956 evil speakings,G2636, To Get the full list of Strongs: 19 1 Peter Greeting. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. Igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. They have to fight against evil desires inside them. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: 4 25 (1 Peter 2:24). Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 1 Peter 2:13 Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority (NASB: Lockman). (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 2 As newborn infants,+ form a longing for the unadulterated* milk of the word, so that by means of it you may grow to salvation,+ 3 provided you have tasted* that the Lord is kind. WHAT TO DESIRE (2-3) 1. 1 Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang-puri. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Hypocrisy, envy, and all evil speaking B. Born Again to a Living Hope. 17 Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. Sapagka't kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw; datapuwa't ngayon ay nangabalik kayo sa Pastor at Obispo ng inyong mga kaluluwa. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, Read verse in New International Version Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait. Are we to bear other’s burdens or our own? • Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa; Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga Gentil; upang, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw. nguni't kung kayo'y gumagawa ng mabuti, at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugodlugod sa Dios. 3 Votes, 1 Peter 2:5 A CALL TO SPIRITUAL GROWTH (1-3) A. Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: Na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig: Na, nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pagalipusta; nang siya'y magbata, ay hindi nagbala; kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid: Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. 1 Peter 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Sapagka't siyang kalooban ng Dios, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo: Na gaya nang kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Dios. 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 1 Na gaya nang kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Dios. if(sStoryLink0 != '') ... Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait. (1 John 5:16–17). What are the different sects in the Muslim religion. What healing comes from Jesus’ wounds? 13 Na kayo'y magsilapit sa kaniya, na isang batong buhay, na sa katotohana'y itinakuwil ng mga tao, datapuwa't sa Dios ay hirang, mahalaga, Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. All malice, all deceit 2. Mangatakot kayo sa Dios. • nguni't kung kayo'y gumagawa ng mabuti, at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugodlugod sa Dios. The pure milk of the word a. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: To Get the Full List of Definitions: 1 Pierre 2:25 Interlinéaire • 1 Pierre 2:25 Multilingue • 1 Pedro 2:25 Espagnol • 1 Pierre 2:25 Français • 1 Petrus 2:25 Allemand • 1 Pierre 2:25 Chinois • 1 Peter 2:25 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. The Holy Spirit will help them to become holy (chapter 1:2). 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 16 WHAT TO LAY ASIDE (1) 1. 3 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. What’s the test of loving one another? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle, and, following Catholic tradition, the epistle has been held to have been written during his time as Bishop of Rome or Bishop of Antioch, though neither title is used in the epistle. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapuwa't ngayo'y bayan ng Dios: na hindi nagsipagkamit ng awa, datapuwa't ngayo'y nagsipagkamit ng awa. • Sapagka't siyang kalooban ng Dios, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo:

.

Bioguard Silkguard Complete, 2019 Nissan Murano Sl For Sale, Program Cox Contour Remote To Samsung Tv, Bungee Jumping Mathematical Model, 2004 Ford Explorer Australia,